Schematherapie Gevorderd (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE GEVORDERD

Dit is een cursus voor gevorderden, die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
Schematherapie is nog sterk in ontwikkeling en werken met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis roept steeds weer nieuwe vragen op. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is dat er modusmodellen ontwikkeld zijn voor alle persoonlijkheidsstoornissen. Bovendien is er een model ontwikkeld dat schema’s, copingstrategieën en modi op een inzichtelijke manier verbindt. Er zijn ook nieuwe toepassingen van schematherapie in verschillende settingen (groepen en echtparen) en bij diverse doelgroepen (adolescenten, verslaafden en de forensische sector). Verder wordt schematherapie op verschillende manieren geïmplementeerd in de ambulante en klinische hulpverlening. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.
Voor groepsbehandeling en specifieke methodieken voor cluster B en C en voor adolescenten is een apart cursusaanbod ontwikkeld (zie website).
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij alle persoonlijkheidsstoornissen.
Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Casusconceptualisatie bij complexe stoornissen: knelpunten en oplossingen
 • Modusmodellen voor alle persoonlijkheidsstoornissen
 • Herkennen modi in een vroeg stadium
 • Hanteren therapeutische relatie bij extreme modi
 • Cognitieve en Interpersoonlijke technieken bij cliënten met hardnekkige coping
 • Toepassen Experiëntiële technieken bij casussen waarbij dit vrijwel onmogelijk lijkt
 • Hanteren van te veel of te weinig kwaadheid (en dit koppelen aan modi)

TOETSING

Op de ochtend van de laatste dag wordt een praktijktoets gehouden. Elke cursist demonstreert zijn of haar vaardigheden met behulp van een rollenspel. Aan de hand van een casus, die is opgesteld door de docenten, speelt een aantal cursisten dezelfde cliënt en iedereen speelt om de beurt de therapeut.

De toetsingscriteria staan beschreven in het draaiboek en worden verder mondeling toegelicht tijdens de cursus. In het geval een deelnemer niet in voldoende mate de schematherapeutische vaardigheden weet te demonstreren in de praktijktoets, dan wordt er de mogelijkheid geboden tot een herkansing. Die herkansing kan bestaan uit:

 • ofwel een 2e rollenspel op dezelfde dag,
 • ofwel een rollenspel wat samen met de docent gepland wordt op een nader te bepalen datum, 
 • ofwel het insturen van een opname van een behandelsessie met een eigen client.

DOELSTELLINGEN

Kennis
Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer kennis opgefrist van de belangrijkste kenmerkende elementen van de schematherapie (de concepten, therapeutische relatie van Limited Reparenting en de toepassing van cognitieve-, emotiegerichte en gedragstechnieken). Deelnemers hebben verder inzicht verkregen in hoe deze elementen toe te passen in de behandeling van Cluster B en Cluster C stoornissen. Daarnaast hebben ze inzicht verkregen hoe om te gaan met uitdagende situaties in de klinische praktijk, zoals het omgaan met automutilatie en crises. Tenslotte hebben ze een beter begrip hoe een schematherapeutisch behandelplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.Vaardigheden
Aan het eind van de cursus weet de deelnemer deze kenmerkende elementen op minstens voldoende niveau toe te passen in de behandeling van cliënten met Cluster B en Cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Deelnemers zijn daarnaast in voldoende mate in staat specifieke methoden en technieken vanuit schematherapie toe te passen in uitdagende situaties in de klinische praktijk, zoals cliënten met sterk vermijdende of overcompenserende gedragspatronen.

DOELGROEP

De cursus schematherapie richt zich in eerste instantie op hulpverleners met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater.
Ook leden van specialistische verenigingen of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen. Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen.
Het is aan te raden dat je al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie Gevorderd’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.
Bovengenoemd aantal uren is een ruime schatting, om te voorkomen dat de studiebelasting in de praktijk zwaarder valt dan verwacht.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt: vervolgcursus voor 25 accreditatiepunten
 • FGzPt: herregistratie KP 25 accreditatiepunten
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP accreditatie wordt aan gevraagd op verzoek
 • VEN

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 995,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen.  U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010)
  Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012)
  Schematherapie
  , een praktische handleiding
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Young, J.E., Klosko, J.S.& Weishaar M.E. (2005)
  Schema
  gerichte therapie, handboek voor therapeuten
  Bohn Stafleu van Loghum

PROGRAMMA:

Dag 1:   Casusconceptualisatie en modi herkennen

 • Casusconceptualisatie en diagnostiek: Knelpunten bij het maken van een casusconceptualisatie a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Verbanden tussen schema’s, copingstrategieën en modi
 • Modusmodellen voor de afhankelijke-, ontwijkende- en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
 • Schema Mode Inventory
 • Herkennen modus cliënt bij aanvang van een sessie en keuze van aanpak
Dag 2:   Therapeutische Relatie en Stoelentechniek

 • Casusconceptualisatie :
  Verschillende methoden om meer informatie te verzamelen
  Schemamodus modellen voor de narcistische- en de antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Hanteren therapeutische relatie bij moeilijke casussen
 • Circulaire processen in de therapeutische relatie
  A.d.h.v. eigen casussen bespreken wat de knelpunten zijn en oefenen met: Empathie, steun en empathische confrontatie
Dag 3:   Experiëntiële Technieken

 • Imaginaire rescripting in de eerste fase van therapie
 • Historisch rollenspel
 • Meerstoelen-techniek waarbij een coppingstrategie en een oudermodus elkaar afwisselen
 • Onderdrukken woede en niet uiten van wensen bij cluster C
Dag 4:   Praktijktoets ; Hanteren verschillende vormen van agressie

 • Praktijktoets
 • Kwaadheid te heftig uiten: Herkennen en bewerken boze of razende kind; boze beschermer, aanval- en pest modus, straffende ouder en gezonde volwassene
 • Vragen die u nog hebt over de casus die u voor aanvang van de cursus gemaakt had.
 • Opbouw therapie en beëindiging therapie

Remco van der Wijngaart