Schematherapie in Groepen (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE IN GROEPEN

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd
Veel cliënten lijken nog meer te profiteren van groepstherapie dan van de toch al zo succesvolle individuele schematherapie. Het meeste onderzoek is gedaan naar de effectiviteit bij cliënten met BPS, maar inmiddels is ook al veel ervaring opgedaan met cluster C problematiek.  Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat schematherapie in een groep (30 sessies) gegeven naast de gebruikelijke behandeling als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden in een klinische setting. De voorlopige resultaten (na een jaar) van deze groepsbehandeling in de Riagg Groep Maastricht lijken even goed en een grotere studie van Arntz en Farrell is in 2010 gestart. Schematherapie in groepen (STG) is een integratieve vorm van groepstherapie, die aspecten van directieve groepstherapie combineert met aspecten van psychodynamische groepen. In STG wordt veel gebruik gemaakt van experiëntiële technieken. In de cursus zal hier veel aandacht aan besteed worden.
Waarom werkt groepstherapie voor borderline cliënten zo goed?
Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

 • Er is een tweede “ouder” dus limited reparenting wordt versterkt
 • Feedback en confrontatie van andere mensen met een persoonlijkheidsstoornis is veel geloofwaardiger dan die van therapeuten.
 • Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig (vaak voor het eerst zijn ze niet ‘anders’ dan anderen), meer begrip voor eigen gevoelens en gedrag.
 • Twee- of meerstoelentechniek en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden.
 • Bestrijden van straffende modus en de coping modi met een hele groep is krachtiger.
 • Werken met de blije kind modus maakt het doorbreken van de beschermer en het versterken van een positief zelfbeeld makkelijker.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Samenwerking en rolverdeling therapeuten
 • Creëren van veiligheid en verbondenheid
 • Limited reparenting voor iedereen
 • Werken met schemamodi met de hele groep: hoe maak je van een thema van één groepslid een thema voor de hele groep?
 • Specifieke (ervaringsgerichte) groepstechnieken voor de modi
 • Oefeningen voor het blije kind en opbouwen van een gezonde volwassene
 • Hanteren verschillende fasen in de groep

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die met groepen (gaan) werken.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie in Groepen’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

LEERDOELEN

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer geleerd:

 • Wat de meest kenmerkende elementen zijn van groepsschematherapie voor Borderline PS
  • Deelnemers hebben inzicht verkregen in de wijze waarop binnen groepsschematherapie omgegaan wordt met regels over onderling contact buiten groep , afwezigheid, huiswerk vergeleken met andere vormen van groepstherapie
  • Deelnemers hebben een beter begrip van het schematherapeutisch model in groepen en de implicaties van groepstherapie voor de toepassing van schematherapeutische technieken
  • Deelenemers hebben geleerd meer aandacht te hebben voor het blije kind modus
 • Hoe een groepsschematherapie te starten
  • Deelnemers hebben geleerd de kennismakingsfase vorm te geven met informatieverstrekking over Borderline PS en de basisregels groep
  • Deelnemers hebben geleerd hoe modi te introduceren in de groep en modusmodellen te maken van de groepsleden
 • Hoe de therapeutische relatie van limited reparenting vormgegeven wordt binnen groepsschematherapie
  • Deelnemers leren hoe de rolverdeling tussen de therapeuten vorm te geven
  • Deelnemers leren Limited reparenting toe te passen bij alle groepsleden
 • Hoe shematherapeutische technieken binnen een groep toe te passen bij volgende thema’s
  • Accepteren van hebben van verschillende behoeftes van het verlaten kind
  • Veiligheid in de groep als het spannend wordt, omgaan met straffende ouder en boze kind
  • Spel en oefeningen voor de blije kind modus
  • Imaginaire rescripting in de groep

TOETSINGSVORMEN

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 
  • Gedurende de vierdaagse ontvangen cursisten aansluitend op de praktijkoefeningen permanent feedback. Zowel op individueel als op groepsniveau integreren de deelnemers hun kennis (o.m. via een casusconceptualisatie) en vaardigheden (op zowel cognitief, experiëntieel als gedragsniveau).
 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?
  • De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie van de vaardigheden in de rollenspellen. Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de praktijktoets zal de cursist een individuele specifieke schriftelijke opdracht krijgen. Het betreft dan de theoretische en praktische uitwerking van eigen casuïstiek.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur.

Bovengenoemd aantal uren is een ruimte schatting om te voorkomen dat de studiebelasting in de praktijk zwaarder valt dan verwacht.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt: vervolgcursus: 25 accreditatiepunten
 • FGzP: herregistratie KP: 31 accreditatiepunten
 • Register Vaktherapie: 50 accreditatiepunten
 • NVGP: modulaire cursus: 25 accreditatiepunten
 • NVvP: Accreditatie wordt aangevraagd op verzoek

DOCENT (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 995,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010),
  Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Farrell, J.M., Reiss, N. & Shaw, I.A. (2016)
  Schematherapie in de Klinische Praktijk

  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

INHOUD EN WERKWIJZE CURSUS

Dag 1: 

 • Start van de groep
 • Kennismakingsfase met info schematherapie en basisregels groep
 • Taken van de therapeuten in de groep, modelling
 • Veiligheid creëren, limited reparenting
 • Introductie modi in de groep en maken van modusmodellen
 • Structuur bieden/Groepsregels
 • Afwijkende regels over onderling contact buiten groep, afwezigheid, huiswerk
Dag 2:  

 • Fasen in groepstherapie/opbouw van een sessie
 • Werken met schemamodi in de groep
 • Bewerken van de Beschermers/empathische confrontatie
 • Werken met het Blije kind
Dag 3:   

 • Aandacht voor Kwetsbare kind, troosten groepsleden
 • Imaginatie met rescripting in de groep
 • Straffende ouder: stoelentechniek
 • Versterken van de Gezonde volwassene
Dag 4:   

 • Oefening straffende ouder: pop maken
 • Oefening boze kind hanteren/uiten in de groep
 • Empathische confrontatie boze beschermer
 • Opbouw therapie

Remco van der Wijngaart