Schematherapie Basis voor Adolescenten (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Schematherapie voor adolescenten is de laatste jaren ontwikkeld door hulpverleners die werkzaam waren in de sector Kinderen & Jeugd nadat uit onderzoek gebleken was dat schematherapie bij volwassenen heel effectief was.
Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen.
Bij jongeren onder de 18 jaar is in feite nog geen sprake van een persoonlijkheidsstoornis, maar de schema’s ontwikkelen zich al vanaf de vroege jeugd en onaangepaste schema’s zijn zeker bij adolescenten al heel goed waarneembaar. Dit werkt door in hun dagelijks functioneren en leidt vaak tot stagnatie van de volwassenwording.
Gezien de levensfase en het feit dat de adolescent vaak nog thuis wonen is schematherapie voor volwassenen niet zondermeer toepasbaar bij adolescenten
In deze basiscursus komt de basis van de schematherapie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan schema’s, schema-modi, het hanteren van de therapeutische relatie met de toepassing hiervan binnen de therapie met adolescenten.

INHOUD VAN DE CURSUS

De Basiscursus voor Adolescenten van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Assessment
  Opsporen schema’s, copingstrategieën en modi, maken van een casusconceptualisatie, psycho-educatie geven over wat basisbehoeften zijn en hoe schema’s ontstaan als die basisbehoeften niet vervuld zijn in de jeugd. Tevens wordt de invloed van de huidige gezinssituatie op de instandhouding van schema’s belicht.
 • Specifieke cognitieve technieken
 • Experiëntiële technieken
  imaginatie en twee- of meerstoelentechniek.
 • Interpersoonlijke technieken
  Limited reparenting, empathische confrontatie, grenzen stellen.
 • Ook de gezonde kanten van de adolescenten krijgen ruimschoots aandacht.

Het accent in deze cursus ligt op het aanleren van vaardigheden om een casusconceptualisatie te maken. Zowel de schema’s, copingstrategieën als de modi worden in een model inzichtelijk gemaakt. Verder worden vooral de experiëntiële technieken bij de behandeling van adolescenten en de interactie met de thuissituatie toegelicht.

DOELGROEP

Hulpverleners die werken met adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek.

VOOROPLEIDING

Mensen met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, leden van specialistische verenigingen of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen. Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie.
Anderen (bv. basispsychologen, (ortho-)pedagogen en hbo’ers met een andere opleiding dan vaktherapeut) mogen alleen deelnemen als zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten.
Heeft u een opleiding gevolgd die hier niet genoemd wordt, stel uw vraag dan op de ‘Contact‘-pagina.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP
 • NVO/NIP
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek
 • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Young, J.E., Klosko, J.S.& Weishaar M.E. (2005),
  Schemagerichte therapie, handboek voor therapeuten,
  Bohn Stafleu van Loghum
 • Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (2015),
  Schematherapie met kinderen en jongeren,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Casusconceptualisatie voor jongeren (Downloaden)

PROGRAMMA:

DAG 1:

 • Theorieschema’s, copingstijlen en therapeutische relatie
DAG 2:

 • Werken met het modusmodel/Limited reparenting
 • Werken met modi
 • Therapeutische technieken in de schematherapie
DAG 3:

 • Methoden en technieken: experiëntiële technieken: meerstoelen techniek
 • Werken met de modi: onthechte beschermer en gezonde volwassenen
 • Oefenen met interpreteren van de vragenlijsten
DAG 4:

 • Toepassen methodieken en technieken schematherapie bij adolescenten

Hannie van Genderen