Workshop ‘Meerstoelentechniek’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Het is bekend dat de stoelentechniek een belangrijk werkzaam element is binnen schematherapie, omdat het de schema’s verandert op belevingsniveau. In de praktijk blijkt het echter vaak toch moeilijk om deze techniek toe te passen. Sommige therapeuten voelen zich onervaren in het toepassen van deze techniek, omdat het niet hun gebruikelijke manier van werken is. Daarnaast zijn er in de praktijk diverse uitdagende situaties die nog niet behandeld zijn in eerdere cursussen. Zo kan de coping modus of de oudermodus zo sterk zijn dat de therapeut zich machteloos voelt en de techniek niet lijkt te werken. Cursisten geven nogal eens aan dat ze een duidelijke straffende ouder veel makkelijker wegsturen dan een schuldinducerende ouder of een veeleisende ouder. Zij kunnen bijvoorbeeld niet altijd de goede tegenwerpingen bedenken, omdat ze die modi zelf ook een beetje hebben.
Verder kunnen modi snel wisselen en weet de therapeut niet meer met welke modus hij te maken heeft.

Cursusinhoud

Deze workshop heeft als doel de deelnemers handvatten te bieden om het werken met stoelen effectiever te maken bij deze uitdagende situaties. Er zal ook aandacht zijn voor de variaties in het gebruik van stoelen die nog niet, of nauwelijks, aan bod zijn gekomen in eerdere cursussen. Gedurende de workshop wordt gebruikt gemaakt van recent ontwikkeld lesmateriaal specifiek gericht op oefeningen met de twee- of meerstoelentechniek, gebaseerd op de meest recente inzichten en ervaringen.
Verder zullen ook specialistische toepassingsgebieden besproken worden zoals stoelentechniek bij overcompenserende copingmodi, probleemsituaties bij de schuldinducerende of veeleisende oudermodus, en variaties in het gebruik van de meerstoelentechniek om het kwetsbare kind te bereiken. Tenslotte zullen ook andere specialistische toepassingsgebieden worden besproken, zoals het gebruik van de meerstoelentechniek in de behandeling van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen.

Vanaf 2018 bestaat deze workshop uit 2 dagen. Cursisten worden actief aangemoedigd om tussen deze 2 dagen zoveel mogelijk ervaring op te doen met de twee- of meerstoelentechniek. In dag 2 zal er ruimte zijn voor het bespreken en oefenen met ervaringen uit de praktijk.

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus schematherapie basis van 25 uur vereist.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in zowel de effectiviteit als de werkingsmechanismen van de techniek
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd de toepassing van de techniek aan te passen aan de veranderende fasen in het therapeutisch proces
 • Heeft de deelnemer geleerd enkele van de meest voorkomende uitdagende situaties te hanteren die zich kunnen voordoen in de klinische praktijk, zoals het omgaan met sterke weerstand van de client tegen de techniek, of sterk straffende zelfreflecties
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van de techniek in de praktijk
 • Heeft de deelnemer inzicht verkregen over de meest voorkomende valkuilen bij therapeuten met betrekking tot de toepassing van de techniek.

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 

  Gedurende de tweedaagse workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback. Tijdens de 2e dag vindt een groepsoefening plaats o.b.v. een casus van een van de deelnemers. Deelnemers krijgen 1 voor 1 de kans de opgedane kennis en geleerde vaardigheden uit de workshop toe te passen op deze casus.

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

  Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de techniek.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de groepsoefening.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de groepsoefening kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client als een rollenspel samen met de docent. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):
– ISST
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– Register Vaktherapeutische Beroepen

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus kun je de literatuur over meerstoelentechniek uit de vorige cursussen nog eens herhalen. De rest van de literatuur leveren wij gratis via de website aan.
Op de DVD ‘Fine Tuning Chair Work’ worden allerlei toepassingen van stoelentechnieken gedemonstreerd. In 34 scenes worden zowel de basistechnieken als uitdagende situaties gedemonstreerd. Daarnaast wordt ook getoond hoe de stoelentechniek toegepast kan worden op andere gebieden zoals bij CGt of verslaving.
Christopher Hayes & Remco van der Wijngaart
Te bestellen via www.schematherapy.nl

Cursusdetails

Kosten: € 540
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart