FAQ

Indien u op een van onderstaande vragen klikt, verschijnt het bijbehorende antwoord direct in beeld.

Veel gestelde vragen:

01. Wat zijn de betalings-en leveringsvoorwaarden?
Algemene voorwaarden
 • De algemene voorwaarden zijn hier beschreven.
Annulering & tussentijdse beëindiging
 • De cursist kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus, wordt €50,- annuleringskosten in rekening gebracht.

 • Bij annuleren binnen een maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

 • Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

 • Het is mogelijk om zich door een collega te laten vervangen indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de cursus. In dit geval wordt enkel €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

02. Ik sta op een wachtlijst, wanneer hoor ik weer iets?

U kunt tot 4 weken voor aanvang van de cursus bericht krijgen dat er een plaats is vrijgekomen. Daarna wordt de kans kleiner, omdat iedereen dan de rekening al betaald heeft. Door omstandigheden kan er ook dan nog een plaats vrijkomen, maar dat gebeurt minder vaak.

03. Als ik op een wachtlijst sta kan ik mij dan ook alvast inschrijven voor de volgende cursus?

Ja, dat is zelfs aan te raden. Als u te lang wacht met inschrijven bestaat de kans dat die cursus ook alweer vol zit. Als u een plaats krijgt aangeboden voor de cursus waarvoor u op de wachtlijst staat kunt u altijd nog kiezen aan welke cursus u definitief wilt deelnemen.

04. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursussen ‘Schematherapie Basis’, ‘Schematherapie Basis en gevorderd’ en ‘Schematherapie Basis voor Adolescenten’ ?

1. Het maximum aantal cursisten in een cursus bedraagt 18.

2. Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (*), dan wel in opleiding zijnde daartoe;
c. orthopedagoog-generalist (**) of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ (***), dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

3. Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

4. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt voor cursussen die uitsluitend bestemd zijn voor schematherapeutisch werkenden dat alle deelnemers moeten beschikken over de (kandidaat)registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

(*)  Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP).

(**) Onder orthopedagoog-generalist wordt verstaan: een beroepsbeoefenaar die als orthopedagoog-generalist is ingeschreven in het BIG-register of het register van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), dan wel als postmaster orthopedagoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

(***) Onder kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ wordt verstaan: een beroepsbeoefenaar die als kinder- en jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan wel als postmaster kinder- en jeugdpsycholoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Heeft u een opleiding gevolgd die hier niet genoemd wordt, stel uw vraag dan op de ‘Contact‘-pagina.

Voor meer informatie over de opleiding tot schematherapeut zie www.schematherapie.nl

05. Bij de vereiste opleidingen worden o.a. specialistische verenigingen genoemd. Welke specialistische verenigingen worden hier bedoeld ?

Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
Daarnaast kunnen Vlaamse collega’s geregistreerd worden die lid zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging en die automatisch lid zouden kunnen worden van een Nederlandse Psychotherapievereniging, die is erkend door de NVP (zoals de VVGT en de BVRGS).

06. Bij de vereisten voor opleidingen staat genoemd dat anderen dan de genoemde professionals alleen mogen meedoen als zij werkzaam zijn in een team waar schematherapie gegeven wordt en zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten. Wat houdt dat in?

Een team waar schematherapie gegeven wordt, is een team waar door een aantal geregistreerde schematherapeuten en eventueel vaktherapeuten schematherapie gegeven wordt. In zo’n geval heb je als basispsycholoog, (ortho)pedagoog of HBO-er (andere opleiding dan vaktherapeut) een stevige inbedding om schematherapie te gaan doen in overleg met andere schematherapeuten. Dus als in een team maar één schematherapeut werkt is dat niet afdoende. Deze regel is ontleend aan de reglementen van de Vereniging voor Schematherapie.

07. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursussen ‘Schematherapie Gevorderd’ en ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten’ ?

Voor deelname aan de cursussen ‘Schematherapie Gevorderd’ en ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor Adolescenten’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

08. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursussen ‘Schematherapie in Groepen’ en ‘Schematherapie in Groepen voor Adolescenten’ ?

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie in Groepen’ en ‘Schematherapie in Groepen voor Adolescenten’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor Adolescenten’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

09. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ ?

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor Adolescenten’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

10. Wat is het verschil tussen de vervolgcursussen ‘Schematherapie Gevorderd (voor Adolescenten)’, ‘Schematherapie voor Cluster C’ en ‘Schematherapie in Groepen (voor Adolescenten)’?

De cursussen ‘Schematherapie Gevorderd’ en ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten zijn op alle persoonlijkheidsstoornissen gericht en het accent ligt daardoor gedeeltelijk op cluster C. Het accent ligt op het leren toepassen van de technieken op moeilijkere casussen en er zit een klein stukje groepstherapie in.

De cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ richt zich daarentegen op het herkennen van typische cluster C modi en de verandering daarvan middels alle mogelijke technieken.

De cursussen ‘Schematherapie in groepen’ en ‘Schematherapie in groepen voor Adolescenten’ zijn gericht op groepstherapie voor Borderline patiënten (model Farrell & Shaw). Deze cursus is vooral aan te raden als je met groepen wilt gaan werken (ook bij gemengde groepen heb je er wel wat aan).

De cursussen zijn goed los van elkaar te volgen. Als je vooral met cluster C werkt, dan zou ik die specifieke cursus aanraden. Als je met een gemengde populatie werkt dan zou ik allebei de cursussen aanraden. De groepscursus is vooral geschikt voor groepen waarin patiënten met complexe problematiek zitten en besteedt veel aandacht aan het werken met experiëntiële technieken.

Misschien is het wel aan te raden om tussen de twee cursussen enige maanden de tijd te nemen om het geleerde (met supervisie of intervisie) toe te passen. Daardoor loop je weer tegen nieuwe dingen aan, die je dan in de volgende cursus weer aan de orde kunt stellen.

11. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursus ‘Schematherapie Supervisoren’ ?

De cursus is specifiek gericht op senior leden van de Vereniging voor Schematherapie, die supervisor schematherapie willen worden.
De cursist dient minimaal 2 jaar als senior schematherapeut geregistreerd te zijn bij de Vereniging voor Schematherapie.
Om supervisor van de Vereniging voor Schematherapie te kunnen worden heeft U ook een supervisor-erkenning nodig van een andere specialistische psychotherapievereniging of van de NVP.
Zie www.schematherapie.nl/registratie

12. Wat is het verschil tussen cursus schematherapie van 50 uur (Basis en Gevorderd) van Van Genderen Opleidingen en die van andere aanbieders?

In de cursus schematherapie van 50 uur (Basis en Gevorderd) van Van Genderen Opleidingen worden alle technieken behandeld bij alle persoonlijkheidsstoornissen.

In de cursussen van 50 uur van anderen worden ook alle technieken behandeld (als die erkend is door de Vereniging voor Schematherapie). Soms zijn andere cursussen iets meer specifiek gericht op bepaalde doelgroepen.

Om de cursussen te kunnen vergelijken kunt u de informatie over onze cursus vinden onder “Opleidingen” en andere informatie bij de andere aanbieders.

13. Kan ik de cursus ook volgen als ik momenteel geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen behandel?

U kunt de cursus ook volgen als u cliënten behandelt met storende persoonlijkheidstrekken of hardnekkige andere stoornissen. Het is wel aan te raden om na te gaan of de stoornissen al eerder volgens the state of the art behandeld zijn. Als dat wel het geval is, dan kan schematherapie een mogelijke vervolgbehandeling zijn. Schematherapie bij hardnekkige stoornissen is volop in onderzoek.

Voor therapeuten die werkzaam zijn in de basis GGZ kan de cursus met name inzicht opleveren over de diagnostiek en het hanteren van de therapeutische relatie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

14. Wat is het verschil tussen een 25 en 50 uur cursus Schematherapie?

In de basiscursussen schematherapie van 25 uur worden alle technieken compact behandeld en daarna mag een therapeut onder supervisie alvast beginnen met behandelen.

Een van de vervolgcursussen van 25 uur kan aansluitend gevolgd worden. Maar ik raad u aan om na de eerste cursus van 25 uur enige tijd supervisie of intervisie te gaan volgen en dan een keuze te maken welke vervolgcursus het best bij u past.

Op dit moment heeft u keuze uit de cursus voor gevorderden of cursussen, die meer gericht zijn op specifieke doelgroepen, zoals voor Cluster C of in Groepen voor BPS.

In de cursus schematherapie van 50 uur worden alle onderwerpen meer uitgebreid behandeld en verder verdiept voor alle persoonlijkheidsstoornissen. Specifieke aandachtpunten per persoonlijkheidsstoornis worden toegelicht en geoefend. De deelnemers mogen halverwege de cursus starten met een schematherapeutische behandeling onder supervisie.

Ook na het deelnemen aan de cursus schematherapie van 50 uur is het uiteraard mogelijk om een van de vervolg cursussen te volgen.

Voor meer informatie over deze cursussen, zie tabblad “Opleidingen”.

15. Ben ik na 50 uur cursus (Basis en Gevorderd) schematherapeut?

Na 50 uur cursus schematherapie (Basis en Gevorderd) bent u wel klaar met het cursorische gedeelte van de opleiding, maar kunt u zich nog niet laten registreren als schematherapeut. Daarvoor moet u nog supervisie volgen over een aantal casussen en een aantal jaren ervaring opdoen. Informatie hierover kunt u vinden via www.schematherapie.nl.

16. Welke cursussen moet ik gevolgd hebben om geregistreerd te worden als schematherapeut?

U hebt de keuze uit twee verschillende opleidingstrajecten.

Er is een route waarbij u een cursus van 50 uur volgt en dat is meteen voldoende voor de theoretische vorming volgens het register. In deze cursus worden alle onderwerpen meer uitgebreid behandeld en verder verdiept voor alle persoonlijkheidsstoornissen. De deelnemers mogen halverwege de cursus starten met een schematherapeutische behandeling onder supervisie.

De andere route, die u kunt volgen, bestaat uit twee aparte cursussen van 25 uur.: een basiscursus en een vervolgcursus. In de praktijk is dit traject met name geschikt is voor hulpverleners, die al enige ervaring hebben met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Ook na het deelnemen aan de cursus ST van 50 uur is het nog mogelijk om andere cursussen voor gevorderden te volgen. Op dit moment zijn dit de cursus voor gevorderden of cursussen, die meer gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals voor Cluster B, Cluster C of in Groepen voor BPS.

De uitgebreide informatie over de registratie als schematherapeut kunt u vinden onder het tabblad “Schematherapie”.

17. Zijn de cursussen geschikt voor vaktherapeuten ?

Ja, de cursussen kunnen ook gevolgd worden door vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen. De Vereniging voor Schematherapie heeft een register voor schematherapeutisch medewerker, waar vaktherapeuten lid van kunnen worden.

18. Zijn de cursussen ook geschikt voor therapeuten die met adolescenten werken?

Sinds januari 2018 verzorgen wij ook cursussen en workshops schematherapie voor adolescenten. Voor meer informatie zie het menu van deze website.

19. Ik zie de erkenning van de cursus niet op PE-online.

U kunt de erkenning van een cursus pas drie maanden voor de start vinden op PE-online. Als een cursus pas over meer dan drie maanden start lijkt het dus alsof deze niet geaccrediteerd is, maar dat is vrijwel nooit het geval.
Al onze cursussen zijn al vele jaren opnieuw geaccrediteerd door de Vereniging voor Schematherapie, de VGCt, FGzPt e.a. (zie desbetreffende cursussen). Elke nieuwe uitvoering van een (erkende) cursus wordt drie maanden van te voren door ons gemeld bij PE online en wordt dan pas voor u zichtbaar.

20. Zijn de cursussen erkend door de VGCt ?

Alle cursussen zijn door de VGCt erkend als VERVOLGCURSUS. Ze tellen natuurlijk ook mee als NASCHOLING.

Een ander aandachtspunt is dat de cursus alleen meetelt als vervolgcursus voor de VGCt als u eerst de basiscursus cognitieve gedragstherapie heeft gevolgd.

21. Wanneer gaat een cursus niet door?

Bij minder dan tweederde van het maximum aantal deelnemers kan de cursus, in overleg met de ingeschreven deelnemers, naar een later tijdstip verplaatst worden. In de praktijk komt dit zeer sporadisch voor.

22. Wat moet ik doen als ik een dag van de cursus moet missen?

Dagdelen in een cursus missen

Als u van te voren weet dat u een of meer dagdelen zult missen in een cursus of als u onverwacht een dag mist tijdens de cursus, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de hoofddocent.

 • Bij een cursus van 4 dagen mag u maximaal 1 dag missen. U dient die dag uiteraard in te halen in een andere cursus.
 • Bij een cursus van 8 dagen mag u maximaal 2 dagen missen. U dient die dag(en) uiteraard in te halen in een andere cursus.
 • Indien u slechts één dag mist in de cursus van 8 dagen, kunt u ook kiezen voor het maken van een vervangende opdracht.
 • Indien u een dag mist van een workshop van 2 dagen, dan dient u die dag in te halen bij een andere workshop.

Uitzondering is de supervisorencursus:

 • Dag 1 missen betekent de hele cursus overdoen, want op dag 1 wordt dag 2 voorbereid
 • Dag 2 missen: Inhalen  kan bij hoge uitzondering

De kosten voor een inhaaldag of een vervangende opdracht bedragen 50 euro.

Remco van der Wijngaart